คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ช

อักษรย่อ หมวด ช
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ช.ชาย
ช.ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ.เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
ชนจังหวัดชัยนาท
ชบจังหวัดชลบุรี
ชพจังหวัดชุมพร
ชมจังหวัดเชียงใหม่
ชม.ชั่วโมง
ชยจังหวัดชัยภูมิ
ชรจังหวัดเชียงราย
ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน