คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ค

อักษรย่อ หมวด ค
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ค.คำคุณศัพท์
ค.ด.ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.พ.ส.โครงการพัฒนาการการศึกษา
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ร.น.คูณร่วมน้อย
ค.ร.ฟ.คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค.ศ.คริสตศักราช
ค.ส.ล.คอนกรีตเสริมเหล็ก
คกก.คณะกรรมการ
คคกระทรวงคมนาคม
คจก.โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
คชก.คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
คตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คตส.คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
คปค.คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คปท.เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย
คปอส.สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
คมช.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ครน.คูณร่วมน้อย
ครม.คณะรัฐมนตรี
คศ.ด.คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คศ.บ.คหกรรมศาสตบัณฑิต
คศ.ม.คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คส.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอท.โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คอทส.คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คอป.คณะกรรมการอิสระตรวจสสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ
คอส.โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม