คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ก

อักษรย่อ หมวด ก
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ก.กรัม, คำกริยา
ก.ค.เดือนกรกฎาคม
ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
ก.ต.คณะกรรมการตุลาการ
ก.ต.ง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
ก.ตร.คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ก.ท.การปกครองส่วนท้องถิ่น
ก.ป.ส.คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.พ.ด.กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก.ม.กฎหมาย, คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
ก.ย.เดือนกันยายน
ก.ร.คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
ก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ก.ศ.ว.คณะกรรมการช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ก.ส.ท.กรมการขนส่งทางบก
ก.ส.อ.คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก
กกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กก.กรรมการ, กิโลกรัม, คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
กคกระทรวงการคลัง
กคช.การเคหะแห่งชาติ
กจจังหวัดกาญจนบุรี
กตกระทรวงการต่างประเทศ
กต.สถาบันการต่างประเทศ
กต.ด.การตลาดดุษฎีบัณฑิต
กต.บ.การตลาดบัณฑิต
กต.ม.การตลาดมหาบัณฑิต
กทจังหวัด กรุงเทพมหานคร
กทค.สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
กทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กทท.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทธ.กรมทรัพยากรธรณี
กทบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กทพ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทม.กรุงเทพมหานคร
กทอ.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
กน.กรมการค้าภายใน
กนข.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้าว
กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กบจังหวัดกระบี่
กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กบว.คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กปจ.คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
กปช.คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กปน.การประปานครหลวง
กปปส.คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข
กปภ.การประปาส่วนภูมิภาค
กปร.คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กปส.กรมประชาสัมพันธ์
กปอ.คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ, คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กพจังหวัดกำแพงเพชร
กฟก.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กฟน.การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กภ.ด.กายภาพบำบัดดุษฎีบัณฑิต
กภ.บ.กายภาพบำบัดบัณฑิต
กภ.ม.กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต
กม.กิโลเมตร
กยศ.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรป.กลางกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรล.คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กรอ.คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน, กรมโรงงงานอุตสาหกรรม
กล.กิโลลิตร
กวช.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กศ.ด.การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต
กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต
กศน.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กษกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ม.เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
กสจังหวัดกาฬสินธุ์
กส.บ.เกษตรศาสตรบัณฑิต
กสช.กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
กสท.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กสม.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสส.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กหกระทรวงกลาโหม
กอ.ปค.กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กอ.สสส.จชต.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้