คำย่อ อักษรย่อ (รัสพจน์) คืออะไร ?

รัสพจน์ (acronym)หมายถึง กลุ่มตัวอักษรที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรกหรืออักษรตัวอื่นที่เหมาะสมของชื่อหรือวลีนั้นมาประกอบกัน โดยผลของการรวมเป็นรัสพจน์สามารถอ่านออกเสียงเป็นคำหรืออ่านแบบเรียงอักษรก็ได้ (ให้ความหมายโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน)

คำย่อ เป็นการย่อคำให้สั้นลง , อักษรย่อ เป็นการย่อโดยใช้พยัญชนะต้นของพยางค์หรือคำ เพื่อย่อคำหรือกลุ่มคำให้สั้นลง

ในการเขียนย่อคำนั้นจะใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามหลังอักษรย่อแต่ละตัว หรือท้ายอักษรย่อทั้งชุด หรือตามหลังคำ การย่อคำช่วยให้ถ้อยคำสั้นลง มีสะดวกในการสื่อสาร แต่ในเวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำ ลักษณะการย่อคำแบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้